Izjava o prikupljanju i zaštiti podataka o ličnosti

Na našem web sajtu www.digitalads.rs prikupljamo samo osnovne podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela obrade saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018).

 

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Prikupljamo sledeće podatke o ličnosti:

 • E-mail adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Naziv firme
 • Podatke koje nam kupac samoinicijativno ostavi u poruci koju nam piše
 • IP adresa
 • Podaci o klikovima

 

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva.

 

Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka, pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

 

Mi će preduzeti razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

 

Pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i to po osnovu člana 12, koji predviđa da je obrada zakonita ako je lice na koje se podaci o ličnosti odnose pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, (U daljem tekstu “PRISTANAK”).

 

Unosom svojih podataka o ličnosti i potvrdom (štikliranjem) Slažem se sa uslovima korišćenja, zatim pritiskom na dugme POŠALJI, kupac PRISTAJE na obradu svojih podataka o ličnosti pod navedenim uslovima.

 

Podatke koristimo za:

 • Uspostavljanje kominukacije sa korisnicima.
 • Podršku korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga (marketinške aktivnosti).

 

Korisnici (primaoci) podataka o ličnosti

Pristup vašim podacima imaju:

 • IT kompanije s kojim imamo potpisan važeći Ugovor o pružanju usluga tehničke podrške, kao što je Internet provajder, u svojstvu obrađivača
 • Pružaoci usluga korisničkog servisa.

 

Prenošenje podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije

Mi ne vrši prenošenje podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije.

 

Pravo na ispravku i dopunu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

 

Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 

1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;

 

2) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;

 

3) rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

 

4) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

 

Ako je obrada ograničena, ti podaci mogu se dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose, osim ako se radi o njihovom pohranjivanju ili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva ili zbog zaštite prava drugih fizičkih, odnosno pravnih lica ili zbog ostvarivanja značajnih javnih interesa.

 

Ako je obrada ograničena u skladu sa napred navedenim, rukovalac je dužan da informiše lice na koje se podaci odnose o prestanku ograničenja, pre nego što ograničenje prestane da važi.

 

Pravo na brisanje ili ograničenje obrade koju vrše nadležni organi u posebne svrhe

Ako obradu vrše nadležni organi u posebne svrhe, lice na koje se oni odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca, a rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše te podatke ako su obradom povređene odredbe čl. 5, 13. i 18. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili ako podaci o ličnosti moraju biti izbrisani zbog ispunjenja zakonske obaveze rukovaoca.

 

Sva napred navedena prava možete ostvariti u svakom trenutku, tako što ćete nam poslati mail na našu mail adresu: info@digitalads.rs

 

Obaveze rukovaoca

Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa zakonom i bio u mogućnosti da to predoči, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica.

 

Mere zaštite

Uzimajući u obzir nivo tehnoloških dostignuća i troškove njihove primene, prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica koji proizilaze iz obrade, rukovalac je prilikom određivanja načina obrade, kao i u toku obrade, dužan da:

 

1) primeni odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kao što je pseudonimizacija, koje imaju za cilj obezbeđivanje delotvorne primene načela zaštite podataka o ličnosti, kao što je smanjenje broja podataka;

 

2) obezbedi primenu neophodnih mehanizama zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili uslovi za obradu propisani ovim zakonom i zaštitila prava i slobode lica na koja se podaci odnose.

 

Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

 

Merama iz prethodnog stava mora se uvek obezbediti da se bez učešća fizičkog lica podaci o ličnosti ne mogu učiniti dostupnim neograničenom broju fizičkih lica.

 

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.